Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki

w Nehrybce

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Dla rodziców Projekty edukacyjne
Email Drukuj PDF


INFORMACJE DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZASAD

REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku (Dz. U. 156 poz. 1046) wszyscy uczniowie  realizujący nową podstawę programową  zobowiązani są do realizacji pod opieką wybranego nauczyciela zespołowego projektu edukacyjnego, który ma na celu rozwiązanie konkretnego problemu oraz zobowiązani są do publicznego przedstawienia efektów swojej pracy. W tym roku szkolnym będą to tylko uczniowie klasy II gimnazjum.

Projekt edukacyjny jest to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Projekty mogą być realizowane w czasie od 2 tygodni do 7 miesięcy. Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania, określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza treści. Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego lub kilku przedmiotów. Uczniowie zdobywają nową wiedzę i umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna jego prezentacja daje uczniom szanse rozwinięcia umiejętności w zakresie planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uczeń może brać udział w jednym lub w kilku projektach i zadecydować który z nich ma znaleźć się na świadectwie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z prac związanych z realizacją zadań projektowych.

Zaangażowanie ucznia w realizację projektu jest uwzględniane w ocenie zachowania ucznia.