Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół w Nehrybce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (odnośnik do raportu).

Skróty klawiaturowe

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” umożliwia przesuwanie kursora do poszczególnych opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Zespołu Szkół w Nehrybce, zsnehrybka@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Tel. 16 671-9-11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Zespołu Szkół w Nehrybce
W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek MZK – Nehrybka Szkoła, linie: 3,4,16 (stan na 24.09.2020 r.).

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od strony wewnętrznej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Dostępność parkingu

Przy szkole znajduje się parking ogólnodostępny

Dostępność toalety

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dydaktyczne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm)

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych. Można wejść z psem asystującym.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodatkowe informacje:

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

W prawym rogu widoczny jest przycisk umożliwiający przełączenie strony w tryb kontrastu, z możliwością powiększenia czcionki oraz włączenia modułu odczytującego treść strony.

Standardy sieciowe
Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu.

Zgodność ze standardami
Witryna spełnia większość wymagań drugiego stopnia (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.

Wygląd
Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów. Po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Tekst
Strona umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada wersję dla osób z problemami widzenia.

Odnośniki
Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

JavaScript Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji.

Oprogramowanie związane z dostępnością
Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
  • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
  • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
  • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
  • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
  • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
  • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
  • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.