Informacja RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO
 
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Nehrybce.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: Nehrybka 188a, 37-733 Pikulice, e-mailowo: zsnehrybka@poczta.onet.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Daniel Panek, z którym można się skontaktować
e-mailowo: daniel.panek@dmp-biuro.pl oraz telefonicznie: 17 200 08 85.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół w Nehrybce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia
w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Klauzula informacyjna dla uczniów/wychowanków i rodziców – po przyjęciu


a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Nehrybce.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: Nehrybka 188 a, 37-733 Pikulice, e-mailowo: zsnehrybka@poczta.onet.pl oraz telefonicznie: 16 671 19 11.
b. Inspektorem Ochrony Danych jest Daniel Panek, z którym można się skontaktować
e-mailowo: daniel.panek@dmp-biuro.pl oraz telefonicznie: 17 200 08 85.
c. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) w szczególności takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań
z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
b. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników i mienia placówki;
c. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu realizacji procesu nauczania, realizacji zadań
z zakresu BHP;
d. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także
w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Nehrybce.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: Nehrybka 188a, 37-733 Pikulice, e-mailowo: zsnehrybka@poczta.onet.pl oraz telefonicznie: 16 671 19 11.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Daniel Panek, z którą można się skontaktować
e-mailowo: daniel.panek@dmp-biuro.pl oraz telefonicznie: 17 200 08 85.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół w Nehrybce, na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r., poz., 59)
b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
c. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia
w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Nehrybce.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: Nehrybka 188a, 37- 733 Pikulice, e-mail: zsnehrybka@poczta.onet.pl  oraz telefonicznie: 16 671 19 11.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Daniel Panek, z którym można się skontaktować
e-mailowo: daniel.panek@dmp-biuro.pl oraz telefonicznie: 17 200 08 85.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
4. Celem przetwarzania jest zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola/szkoły/świetlicy.
5. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola takie jak: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.
6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – Facebook


Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Facebook Zespołu Szkół w Nehrybce, w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
1. Administratorem Państwa danych osobowych, zamieszczanymi na niniejszym profilu (fanpage’u), jest Zespół Szkół w Nehrybce, Nehrybka 188a, 37-733 Pikulice. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
2. Z administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: zsnehrybka@poczta.onet.pl
3. Z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Administratora, można się skontaktować e-mailowo: daniel.panek@dmp-biuro.pl oraz telefonicznie: 17 200 08 85.
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych  w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
a. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
b. zdjęć profilowych;
c. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
d. treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger, o których mowa w pkt 6.
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu.
6. Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie fanpage’a Zespołu szkół w Nehrybce na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i w których uczestniczymy,
w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów/wychowanków, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc.,
z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem ◦ https://www.facebook.com/about/privacy).
8. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
9. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.
10. Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).
11. Przysługującymi Państwu prawami są:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;
d. prawo do przenoszenia Państwa danych;
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
13. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
14. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.